İNSAN KAYNAKLARI

1

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız

AMAÇ

Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Elektronik ve/veya fiziksel ortamda temin edilen ve saklanan Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. veri envanterinin kapsamı aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir.

 • Mevcut şirket çalışanlarına ve eski çalışanlara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • İş ve staj başvurusunda bulunan ve/veya işe alınan ve staja kabul edilen kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • Tedarikçilere, müşterilere ve ziyaretçilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
 2. Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları
 • Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular
 • Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar
 • Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler
 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda

toplanabilmektedir.

 

VERİ AKTARIMI

Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Veri Aktarımı
Yapılabilecek Kişiler
Tanımı Veri Aktarım Amacı
Şirket Yetkilileri Penta Elektronik
Telekomünikasyon
Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu üyeleri ve
diğer yetkili gerçek kişiler
İlgili mevzuat hükümlerine göre
Penta Elektronik
Telekomünikasyon
Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin ticari
faaliyetlerine ilişkin stratejilerin
tasarlanması, en üst düzeyde
yönetiminin sağlanması ve
denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Mevzuat Gereği Yetkili
Kamu Kurum ve
Kuruluşları
İlgili mevzuat hükümlerine göre
Penta Elektronik
Telekomünikasyon
Plastik San. ve Tic. A.Ş.’den
bilgi ve belge almaya yetkili
kamu kurum ve kuruluşları
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği
amaçla sınırlı olarak
Mevzuat Gereği Yetkili
Özel Hukuk Kişileri
İlgili mevzuat hükümlerine göre
Penta Elektronik
Telekomünikasyon
Plastik San. ve Tic. A.Ş.’den
bilgi ve belge almaya yetkili
özel hukuk kişileri
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki
yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak

 

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

a. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepler yazılı olarak Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin aşağıda yer alan adresine iletilebilir.

Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Aydınlı KOSB Melek Aras Bulvarı No:5 Tuzla, 34953, İstanbulİstanbul

b. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

c. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

d. Başvurunun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan veri sahibinin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde tarafımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile talebini iletmesi beklenmektedir.

 • Adı-Soyadı
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Talep konusu
 • İletişim Adresi Tercihi
 • Başvuru Tarihi
 • İmza

e. Talep kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

 

ÖNEMLİ NOT: Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; Penta Elektronik Telekomünikasyon Plastik San. ve Tic. A.Ş. ile paylaşılan kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki hakları içermektedir.